Delege seçimi, sendika genel kurulunun iptali, sendika yönetim kurulu kararının iptali, sendika yönetim kurulunun iptali

0 oy
2, Kasım, 2011 Velevki tarafından soruldu

9. Hukuk Dairesi 2002/1257 E., 2002/2405 K.

·  DELEGE SEÇİMİ

·  SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ

·  SENDİKA YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ

·  SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN İPTALİ

"İçtihat Metni"

Davalı sendikanın Diyarbakır 2 numaralı şubesinin 4. olağan Genel Kurulu için delege seçimleri 26, 27 ve 28.3.2001 tarihinde yapılmış ve davacılar delege seçilmişlerdir.
Delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığından söz edilerek anılan delege seçimlerinin iptali için Diyarbakır İş Mahkemesine dava açıldıktan sonra davalı Sendika Genel Yönetim Kurulu�nun 25.4.2001 tarih ve 6 (14) � 21 sayılı kararı ile yapılmış ve yapılacak delege seçimlerinin iptaline karar verilmesi 2821 sayılı Sendikalar Kanunu�nun 10/7. maddesinde delege sıfatının müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar devam edeceği yolundaki kurala aykırıdır. Diyarbakır İş Mahkemesince tüzel kişiliği bulunmayan sendika şubesi hasım gösterilerek açılan davanın husumet yönünden, reddi sebebiyle yapılan
ilk delege seçimleri geçerliliğini korumaktadır.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu�nun 52.maddesinde �...14. madde hükümlerine aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama� iptal sebebi olarak kabul edildiğinden, 26,27 ve 27.3.2001 tarihlerinde delege seçilen 26 delegenin delegeliğinin Sendika Genel Yönetim Kurulunun yetkisi olmaksızın iptali sonucunda bu kişilerin yeniden delege seçilememeleri sonucunda yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimlerde seçilen sendika şube başkanının rakibi karşısında ki oy farkının bu 26 delegenin muhalifler yönünde oy kullanacağı varsayıldığında yersiz olarak delege olan 26 kişinin ise kazanan başkan adayına oy verdikleri düşünüldüğünde seçim
sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte bulunduğunun kabulü gerekir.
Bu durumda davanın kabulü yerine mahkemece reddi hatalı olduğundan kararın
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

...