kadastro yenileme tespitine itiraz

0 oy
29, Aralık, 2011 serkan tahtacı tarafından soruldu
Tarlamın bulunduğu yerde kadastro yenilemesi yapıldı.Tarlamın sınırlarında ve yüzölçümünde azalma olduğunu geçiçi listeden tespit ettim.Liste askıdan inmeden kadastro müdürlüğüne itirazda bulundum.Asılan ikinci listede komisyonun itirazımı red ettiğini gördüm.Listenin kapak yazısında itirazların kadastro mahkemesine yapılacağı belirtilmişti.Liste askıdan inmeden Kadastro mahkemesine dava açtım.Dava sürerken  hazine avukatı kadastro müdürlüğünün birey olmadığını bu nedenle kadastro müdürlüğüne açılan davanın husumet yönünden reddini talep etti.Mahkemenin hakimide bu talebe istinaden davayı red etti.Yargıtay yolu açıktır denildi.Bu davanın husumet nedeniyle reddi doğru bir kararmıdır.Bu durumda ne yapmalıyım.
29, Aralık, 2011 Hukukcu tarafından yorumlandı
Aşağıda cevap olarak eklediğim kararların yol gösterici olabileceğini düşündüm. Umarım işinize yarar.

2 Cevaplar

0 oy
29, Aralık, 2011 Hukukcu tarafından cevaplandı

 

14. HD., E:1989/924, K:1989/4962, T:22.05.1989

FENNİ YANILMALAR

HUSUMET

Nitelik ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, çizim (tersimat ve hesaplamalardan doğan ferini yanılmalar Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilir. Bu düzeltmelere karşı sulh mahkemesinde dava açıla bilir. Bu tür davaların tapu idaresi aleyhine açılması gerektiğinden davanın reddi doğru değildir.

3402 s. Kadastro K m. 41

743 s. MK m. 107, 935

Davacı vekili tarafından, davalılar alevHine 26.9.1988 gününde verilen dilekce ile Kadaströ Müdürlüğünce 3402 sayflı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltmenin kaldırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, bu nitelikteki davanın doğrudan Tapu İdaresine karşı açılması gerektiğinden davanın reddine dair verilen 13.12.1988 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verilldikten sonra dosya ve içenisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi gereğince kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikligi dısında kalan olcu, tersımat ve hesaplamalardan doğan ferini hatalar Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilir. Bu düzeltmelere karşı Sulh Mahkemesinde dava açılabilir. MK.nun 935 ve Tapu Sicili Nizamnamesinin 107. maddesi gereğince bu tür davaların Tapu İdaresi aleyhine açılabileceğine dair gerekce ile davanın reddi doğru değildir. Davacı ve davalılara ait taşınmazların miktarları ve mulkiyet durumu değistigıne gore husumet bu değişikliğe uğrayan taşınmaz maliklerine yönetilebilir Belirtilen esaslara göre işin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken husumet yönünden davanın reddi doğru değildir.

S o n u ç: Temyiz itirazlarının yukarıda gösterilen nedenlerle kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde iadesine, 22.5.1989 gününde oybirlıği ile karar verildi.

0 oy
29, Aralık, 2011 Hukukcu tarafından cevaplandı

 

Hukuk Genel Kurulu, E:2001/14-481, K:2001/542, T:20.06.2001

Taraflar arasındaki "tapuda miktar düzeltiminin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 07/10/1999 gün ve 1998/1782 -1999/1244 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 24/01/2000 gün ve 1999/9106-2000/73 sayılı ilamı ile, ( ....Dava, 3402 sayılı yasanın 41. Maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Anılan maddeye göre, "kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce resen düzeltilir..." Bu tür davaların da lehine düzeltme yapılan taşınmaz maliklerine karşı yöneltilmesi gerekir.

1. Kadastro Müdürlüğüne karşı açılan davanın, husumet yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, esastan red kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru gorülmüştür.

2. Diğer davalılar aleyhine açılan davaya gelince;

Somut olayda dava konusu taşınmazlarda tersimat hatası yapıldığı gerekcesiyle, Kadastro müdürlüğünce düzeltme yapılmıştır. Ancak, yapılan işlem ile taşınmazın geometrik durumları değiştirilmiştir. Bu degisiklik taraflar arasında davalılar yararına mulkiyet naklıne neden olmuştur. Yukarıda da açıklandığı gibi mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan kaynaklanan fenni hatalar 41. Madde uyarınca düzeltilebilir. Davacının iptalini istediği işlem ile geometrik durumu değiştirilerek mülkiyet nakli sağlandığına göre, davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle red kararı verilmesi doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri cevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece onceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının suresinde temyiz edildigı anlasıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 20/06/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TurkAvukatlar.com'a hoşgeldiniz. Hukukla ilgili sorular sorabilir ve avukatların cevaplarını alabilirsiniz.

...