EV EŞYALARINA HACİZ KALKTIMI

+1 oy
4, Şubat, 2012 muzaffer candemir tarafından soruldu
5, Şubat, 2012 Editor tarafından yeniden gösterildi
ev eşyasına haciz kalktımı her kafadan bi ses çıkıyor kime inanacağımızı şaşırdık ev eşyalarına haciz kalkmasıyla ilgili yasa meclisten onaylandımı kardeşim lütfen yardım edin aydınlatıcı bir cevap verin lütfen...
14, Haziran, 2013 av.serdar tarafından yorumlandı
ev haczi kalkmadı , sadece haciz edilebilecek malların kapsamı daraltıldı diye kısa olarak bilgi vermek yeterlidir...

Bu bağlamda evinize haciz memurunun gelmesi olağandır...

1 cevap

–1 oy
18, Şubat, 2012 Hukukcu tarafından cevaplandı
21, Şubat, 2012 Avukatİstanbul tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

 

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflas Kanunu`nda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur.

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar, İcra ve İflas Kanunu'nun 82.maddesinde düzenlenmiştir:

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ise İcra ve İflas Kanunu'nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir:

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

TBMM'ne sunulan TASARI METNİ değiştirilmeden yasalaşırsa getirilen düzenleme şu şekilde olacaktır.

İcra ve İflas Kanunu'nun 82.maddesinin 2. fıkrası:

Yürürlükteki Düzenleme:

"Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası",

Tasarıdaki Düzenleme:

"Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalıĢmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya";

İcra ve İflas Kanunu'nun 82.maddesinin 3.fıkrası:

Yürürlükteki Düzenleme:"Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası",

Tasarıdaki Düzenleme:

a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler,

b) Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya,”

Ayrıca 12 bentten dolaşan mevcut maddeye 13 ve 14 no ile aşağıdaki bentler eklenecektir:

13. Öğrenci bursları

14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

...